Categorie archief: home

Diaconaal Overleg Hilversum op 19 juni

Geachte betrokkenen bij een diaconie in Hilversum,

Dit weekend vierden we Pinksteren, waarbij we gedenken dat we als Christenen de wereld in worden gezonden om de boodschap van Christus te verspreiden.
Een goed moment om U namens het Platform Armoedebestrijding Hilversum uit te uitnodigen voor een diaconaal overleg in Hilversum.

Wanneer?       Donderdag 19 juni vanaf 20.00 uur (inloop met koffie vanaf 19.30 uur)
Waar ?            Good2Connect-plaza, Noorderweg 2 in Hilversum (gebouw Santbergen, aan Oosterspoorplein, ingang straatzijde)
Voor wie?        Vertegenwoordigers van alle diaconieën in Hilversum en enkele specifieke genodigden

Waarom?
De afgelopen jaren is de kerngroep van het Platform Armoedebestrijding Hilversum bezig geweest om de armoedebestrijders van Hilversum met elkaar in contact te brengen en armoedebestrijding op de agenda van de politiek te krijgen.

Gaande dit proces merkten we dat de diaconieën in Hilversum een belangrijke rol spelen in de armoedebestrijding, maar dat er tussen de diverse diaconieën weinig contact was.

Ruim een jaar geleden nam Jan Zuidema, destijds diaken van De Schuilhof, al het initiatief voor een diaconaal overleg. Hoewel de opkomst tegenviel waren de aanwezigen het erover eens dat er een grote behoefte is in de samenleving voor ondersteuning van mensen met een hulp- of steunvraag, en dat het goed zou zijn dat het zichtbaar is dat de kerken een belangrijke pilaar zijn bij het antwoord geven op deze vraag.

Daarnaast waren de aanwezigen het erover eens dat het goed zou zijn wanneer:
–          De diaconieën elkaar beter leren kennen, en weten waar anderen mee bezig zijn
–          De diaconieën zouden uitvinden waarin ze elkaar kunnen versterken
–          De diaconieën een verbinding zouden vormen in hun contact met de burgerlijke gemeente (iets dat nu via de Raad van Kerken geborgd is)

In het verlengde hiervan zou het denkbaar zijn dat een diaconaal platform de volgende zaken op zou pakken:

–          Wanneer meerdere kerken samen een initiatief als Stichting Present, of Stichting Hip, of een ander soortgelijk initiatief zouden steunen, en bijvoorbeeld samen over zouden gaan tot het benoemen van een lokaal coördinator, dan voorkom je dat deze initiatieven aangestuurd moeten worden door regionale of landelijke medewerkers van deze stichtingen. Met een lokaal coördinator vanuit samenwerkende diaconieën (en dat mag best een vrijwilliger zijn),  is het veel eenvoudiger om vrijwilligers te werven, en opent het mogelijkheden om lokaal bekendheid te geven aan deze diaconale activiteiten (waarmee tevens de doelgroep beter bereikt kan worden).

–          Net als veel professionele hulpverleners weten veel diakenen niet precies wat er allemaal bestaat in Hilversum, door goed bekend te raken met de sociale kaart, maar ook via een diaconaal platform kan de effectiviteit van de individuele diaken sterk verbeterd worden. Het platform armoedebestrijding kan overigens ook fungeren als kapstok voor een diaconaal platform, maar ook de Raad van Kerken  zou als diaconaal platform kunnen fungeren.

Dringend verzoek: kunt u svp per email aan ondergetekende of per telefoon laten weten of u of iemand anders van uw organisatie aanwezig zal zijn?

Tenslotte,
het Platform Armoedebestrijding Hilversum fungeert hierbij (in overleg met de Raad van Kerken Hilversum) slechts als initiatiefnemer van het overleg. Mocht tijdens het overleg blijken dat meerdere diaconieën in enige vorm behoefte hebben aan het permanent vormen van een diaconaal platform in welke vorm dan ook, dan dient dit vanuit de diaconieën zelf vormgegeven te worden.

Op http://wp.me/p355Bz-16 vindt u de organisaties/personen welke een uitnodiging hebben gekregen voor deze bijeenkomst.

Mocht u aanvullingen of correcties hebben op deze lijst dan kunt u deze doorgeven via info@armoedeplatformhilversum.nl of telefonisch (06-1250.5498) aan ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Aernoud Olde
Lid Platform Armoedebestrijding Hilversum

M= 06-12505498
E = aernoud@hilversumverbonden.nl

Verzendlijst Diaconaal Overleg 19 juni 2014

Kerkgenootschap Naam / functie internetadres
Vrije Evangelische Gemeente (Taludweg) http://www.veghilversum.nl
Voorganger: M. Penning
Jeroen benit
Christelijke Gereformeerde Kerken
diaconie de Verbinding algemeen emailadres diaconie de Verbinding
Peter van Renswoude
Pniëlkerk Inl.: J. Mons, http://www.pnielgemeentehilversum.nl
Rehobothkerk Inl.: H. Smit, http://www.rehobothkerk.net
Jan van Wagtendonk
De Schuilhof Derk Schuldink
Jan Zuidema
Gereformeerde Gemeente Synodaal Scriba: J.A. van de Poel,
Scriba: J.H. van Ancum
Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (Dalweg) Scriba http://www.hilversum.gkv.nl
algemeen emailadres diaconie GKV (Dalweg)
Rafaëlgemeente Zout & Licht Pastor: D.O. Griffioen, http://zoutenlicht.nl/contact/
Pinkstergemeente Elim Pastor: T.J. de Ruiter http://www.elim-hilversum.nl
Frances Carriere
Leger des Heils algemeen emailadres Leger des Heils Hilversum http://korpshilversum.legerdesheils.nl/
J. Gout
Het Apostolisch Genootschap Voorganger: A. van der Hulst http://www.apgen.nl/
Nieuw Apostolische Kerk Kerkwoordvoerder R. van Markus http://www.nak.nl/
Doopsgezinde Gemeente Inl.: ds. S. van der Meer http://www.dekapel.nu/
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum Secr.: mw. C. de Groot, http://www.vrijzinnighilversum.nl
Sybout van der Meer
Erik Jan Tillema
Heilige Vituskerk – Oud-katholieke Kerk Inl.: drs. L.E. Wijker http://www.stvitus.nl
Inge van Maaren
Yvonne Hoek
St Vitus parochie Diaken J.L.J.M. Meijer www.vitus.nl
Diaken Johannes van Voorst tot Voorst
Pastoor J.P.M. Dresmé
O.L. Vrouw-Verrijzenis Parochie Algemeen emailadres http://www.olv-verrijzenis.nl/
Pastor
Parochie H. Hart-H. Joseph Inl.: mw. M. van de Camp. http://www.hhartjoseph.nl
jan Papenburg
secretariaat
Rooms-Katholieke Emmaus Parochie Secr.: C. Scholtze, . www.emmaus-hilversum.nl
mevr. M.E. Slot – van Galen
Eglise Wallonne Inl.: J.I. van Heiningen, ,
Evangelisch-Lutherse Gemeente Inl.: A. Koolhaas, , http://www.elghilversum.nl
Christengemeente Silo Hilversum (Zadelstraat) http://www.silohilversum.nl
De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (Wernerlaan) Inl.: R. Brouwer, http://www.kerkvanjezuschristus.nl
Kerkgenootschap der Zevende Dags Adventisten Inl.: R. Bekius,
Thousand Hills International Church algemeen emailadres thousand hills http://www.thousandhills.cc
Sebastiaan van Wessem
PKN http://www.pknhilversum.nl/
Centrale diaconie Arend Smits
Pea Pasman
Dik Verboom
Bethlehemkerk http://www.bethlehemkerk.nl
Diependaalse Kerk http://www.diependaalsekerk.nl
Grote Kerk http://www.grotekerkhilversum.nl
Morgenster http://www.morgenster.info
De Regenboogkerk Fokko Bosker http://www.regenboogkerkhilversum.nl
Kerkblad voor Hilversum Annechien Cevaal
PKN Jack de Koster
Raad van Kerken Jan Willem Meinsma, voorzitter
…, secretaris
Predikantenoverleg Annemieke Parmentier
Armoedeplatform Rob Beker www.armoedeplatformhilversum.nl
Aldrik Dijkstra
Aernoud Olde
Aafke Vreugdenhil
Politiek
CDA Olaf Streutker www.cda.nl/hilversum/
CU Jan de Wit http://hilversum.christenunie.nl/
HiP A. Zoutewelle http://stichtinghip.nl/home.html
Stichting Present Arjan Klein
http://stichtingpresent.nl/
Schuldhulpmaatje jeltien Kraayeveld
D. Wagenaar http://www.schuldhulpmaatje.nl

 

uitnodiging vliegveld-ontbijt (inzake armoedebestrijding) dd. woensdag 23 april 2014

Graag willen wij u uitnodigen voor onze jaarlijkse ontbijt-bijeenkomst op het vliegveld Hilversum, met dit jaar als motto:

‘Jouw plek, jouw rol in de armoedebestrijding’

Datum:   woensdag 23 april 2013
Locatie:  Restaurant Vliegveld Hilversum
Noodweg 43 / tel: 035 – 577.1710
Inloop:   vanaf 7.15 uur                (vooraf aanmelden s.v.p.)
Ontbijt:  7.30 uur (kosten 10 euro pp, eigen bijdrage)
Sluiting: 9.30 uur (met mogelijkheid tot napraten)

Vorig jaar is het armoedebeleid van de gemeente opnieuw vastgesteld. In de verkiezingscampagne bleek dat armoedebestrijding mede daardoor op de agenda staat. Wat ons betreft is dit het moment om door te pakken; door samen de in de nota vastgestelde aandachtspunten waar te maken, zoals:

– meer samenwerking en kennisdeling tussen hulpverleners onderling en tussen hulpverleners en de rest van de samenleving;
– een eerdere signalering van stapeling en herkenning van problemen;
– activering van de doelgroep;
– de doelgroep opnemen in het netwerk, een plek te geven in de samenleving.

Hoe we dit gaan realiseren? Welke plek, welke rol heb jij bij de armoedebestrijding? Wat heb je nodig om die rol optimaal te vervullen?
Alle reden om de actuele situatie met elkaar te bespreken en elkaar beter te leren kennen.

Onderaan de uitnodiging een korte samenvatting van de vorig jaar geconstateerde problematiek.

Agenda:

I Opening, inleiding en mededelingen door Aldrik Dijkstra

II Speakerscorner
Aanwezigen kunnen in maximaal 2 minuten informatie delen over ontwikkelingen bij hun organisatie, of bij hun doelgroep. Bij voorkeur bij het aanmelden aangeven wanneer u gebruik wil maken van de speakerscorner.
Mochten hier onderwerpen ter sprake komen die nadere discussie vragen dan worden deze aan het eind van de vergadering geagendeerd, of we zoeken een andere oplossing, bijvoorbeeld als onderwerp bij een bibliotheek-bijeenkomst.

III Het vervolg: discussievragen een jaar na de armoedenota
Het is een jaar geleden dat de armoedenota vastgesteld is door de gemeenteraad. Hier is veel inspraak vanuit ‘het veld’ aan vooraf gegaan. In de bijlage de rode draad uit de discussie over de geconstateerde problematiek. Discussievragen:
– Welk vervolg kunnen we aan deze nota geven?
– Kun je bepalen wat jouw plek en jouw rol is bij de armoedebestrijding?
– Wat heb je daarbij nodig? (vanuit de samenleving, van de gemeente, qua training, qua middelen, etc)

IV Sluiting

Een belangrijk doel is elkaar beter leren kennen en uitwisseling van informatie.
Indien u vragen heeft neem dan contact op met een van ondergetekenden.
Graag horen wij (tijdig) per mail (aafkevreugdenhil@vrea.nl) of telefonisch of u aanwezig wilt zijn bij deze bijeenkomst (dit mede ivm het vooraf te bestellen aantal ontbijten).

Indertijd is de werkgroep ‘Recht Doen’ tijdens een vergadering op het vliegveld opgericht om de armoede te bestrijden in onze stad. Dit doel willen we bereiken d.m.v. overleg, voorlichting en actie.
We pretenderen niet dat wij – en alle instellingen en mensen die een bijdrage willen leveren – de armoedeproblemen in Hilversum kunnen oplossen. Wel kunnen we er naar streven.
We constateren dat de problematiek in onze samenleving een blijvend fenomeen is. Daar willen we ons niet bij neerleggen, en dus moeten we overleggen over wat ons te doen staat.

Met vriendelijke groet en au revoir,

Rob Beker (035 – 62.41.314) / r.beker@planet.nl
Aldrik Dijkstra (035 – 642.33.61) / aldrik.dijkstra@hilversum.christenunie.nl
Aernoud Olde (06 – 1250.5498) / aernoud@hilversumverbonden.nl
Aafke Vreugdenhil (035 – 68.34.330) / aafkevreugdenhil@vrea.nl

_____________________________________________________________________________________________

Samenvatting van de ‘rode draad’ in de discussie tijdens de Conferentie ‘Kansen creëren, kansen pakken’,13 december 2012, Burgerzaal van het raadhuis in Hilversum.

Schulden, de start van veel problemen

Het hebben van schulden is een van de grootste oorzaken van problemen. Niet goed met geld om kunnen gaan. Betalingsachterstanden zijn vaak de start van meer en grotere problemen: ruzies, post niet meer durven openmaken, beslaglegging. Preventie is daarom cruciaal. Op het moment dat hulp gevraagd wordt is het vaak al te laat. Hoe krijg je deze mensen in beeld? Instanties moeten veel eerder aan de bel trekken.

Stapeling van problemen: oorzaak divers, aanpak ook divers

Soms sprake van multiproblematiek. Soms ook opvoedproblemen.

Het is van belang dat hulpverleners zich inleven in de situatie. De behoefte aan hulp kan heel divers zijn, variërend van hulp bij het invullen van formulieren, tot bijvoorbeeld alcoholproblemen of ziekte. Er dient dan ook een samenhangende aanpak te zijn. Bij een aantal gezinnen is de hulpvraag structureel. Dat kost veel tijd en energie.

Bundel krachten, werk met elkaar samen

Om problemen in samenhang met elkaar te kunnen oplossen moeten alle relevante partijen de krachten bundelen. Weten we voldoende met wie we kunnen of moeten samenwerken?

Rol van huisartsen? Er wordt gesproken over een ‘schakelkast’: één plek waar alles bekend is; ‘waar’ kan ik ‘wat’ vinden? Iemand moet de regie moet houden.

Vroege signalering, voorkom dat problemen onnodig groot worden

Wees er op tijd bij. Zet bijvoorbeeld mensen van de doelgroep in voor preventief huisbezoek. Los problemen structureel op, niet alleen incidenteel.

Herkennen en erkennen, geef aandacht en tijd

Luister, ga naar de mensen toe. Geef goede voorlichting. Mensen worden niet bereikt met alleen maar tekst. Geef praktische hulp. Geef duidelijk aan waar mensen risico’s lopen. Creëer kleinschalige gelegenheden waar mensen elkaar kunnen leren kennen.

Maak gebruik van een inkomenskaart, van sociale media, de wijkkrant, advertenties, de kabelkrant. In dit verband wordt ook een goede sociale kaart genoemd.

Mensen laten bewegen: eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid

Hulp is niet vrijblijvend, men heeft ook een eigen verantwoordelijkheid. Laat mensen zichzelf een doel stellen, een plan van aanpak met daarin de keuzes die ze willen maken. Laat ervaringsdeskundigen anderen hierbij motiveren en helpen. Laat mensen hun eigen krachten en talenten ontdekken. Mensen kunnen niet alleen naar de overheid kijken om zaken op te lossen. Hoe kunnen organisaties een rol spelen in het ontdekken van de eigen kracht?

Een sociaal netwerk is heel belangrijk

Mensen met een laag inkomen zijn vaak sociaal geïsoleerd. Het hebben van een sociaal netwerk is van belang om de eigen kracht te versterken. Hoe versterk je de eigen kracht? Vraag mensen zich in te zetten voor een ander. Maak gebruik van vrijwilligers. Zorg voor een centraal punt in de wijk. Uitwisseling van hulp.

Drempels moeten worden verlaagd

Er is vaak sprake van schaamte, schuldgevoel, trots. Hoe verlaag je drempels?

Ook steeds opnieuw financiële gegevens te moeten verstrekken is een belemmering.

Nog steeds onbekendheid met regels en voorzieningen

Wordt veel genoemd als oorzaak om niet om hulp te vragen. Geef voldoende informatie, zodat mensen gebruik maken van alle voorzieningen. Ook in dit verband wordt opnieuw de sociale kaart genoemd. Zie hiervoor ook hierboven, onder ‘Herkennen en erkennen’.

Debat Armoede & Participatie dd 13 maart 2014

Georganiseerd door Bekend Maakt Bemind in samenwerking met het Platform Armoedebestrijding Hilversum

Donderdag 13 maart, 19.30 uur tot 21.30 uur
Wijkcentrum St. Joseph, Minckelersstraat 71, Hilversum
Gespreksleider: Jan Willem Meinsma

19.30 uur Welkom, voorstellen, toelichting werkwijze en loting
Inleiding: ‘Armoede in Hilversum’ door Rob Beker (armoedeplatform), met de nieuwste cijfers over armoede in Hilversum.

Deel 1: Bureaucratie
Veel ‘armen’ kennen de weg niet, verdwalen in regelgeving, weten niet waar ze hulp kunnen krijgen, schamen zich – en dreigen tussen wal en schip terecht te komen. Wat helpt, is persoonlijke aandacht, een eigen ‘maatje’, hulp van mensen die echt naar de ‘armen’ omzien en een eindje meelopen.

Stelling 1: Iedereen die zich meldt bij InformatieLoket Rondkomen krijgt vaste, persoonlijke begeleiding gedurende zijn of haar gehele hulptraject.

Deel 2: Laaggeletterdheid
Ca. 10% van de Nederlanders is laaggeletterd, waarvan velen autochtoon. Voor Hilversum (86.000 inwoners) gaat het om zo’n 6000 mensen. Er is budget voor de aanpak van laaggeletterdheid, maar het aantal mensen dat werkelijk een cursus volgt, is zeer gering.
Stelling: Alle laaggeletterden in Hilversum die bereid zijn tijd te investeren in het verbeteren van hun leesvaardigheid, krijgen een persoonlijk aanbod voor taalonderwijs, gefaciliteerd door de gemeente.

Stelling 2: In de komende raadsperiode wordt 25% van de laaggeletterden in Hilversum  ‘geletterd’.

Deel 3. Huisuitzetting  –  Inleider: Erik de Lange (Bekend Maakt Bemind)
Mensen met een (bijstands)uitkering kunnen door pech (bv. te late uitbetaling van toeslagen, de wachttijd voor een uitkering) of onhandigheid snel een huurachterstand oplopen. Huisuitzetting dreigt dan, maar levert alleen verliezers op: de samenleving is veel geld kwijt (ca. 8000 tot wel 15000 euro) en voor de persoon in kwestie is het een enorm drama.
Stelling: Mensen met een huurachterstand worden niet hun huis uitgezet, maar worden aangemeld voor een hulptraject bij Loket Rondkomen.

Stelling 3: Mensen met een huurachterstand worden niet hun huis uitgezet, maar worden bijtijds aangemeld voor een hulptraject. Corporaties worden hiertoe verplicht door de gemeente. De kosten voor het hulptraject worden 50-50 gedeeld tussen corporaties en gemeente. (Dat zou de gemeente, gemeten naar Utrechtse maatstaven, zo’n 30.000 euro per jaar kosten.)

Deel 4. Participatie afdwingen of stimuleren?  –  Inleider: Aernoud Olde (Hilversum Verbonden)
Armoede kent twee pijlers: sociale armoede en financiële armoede. Deze zaken hangen vaak samen. Participatie is vooral belangrijk omdat daarmee de sociale armoede vermindert, met hopelijk aansluitend een vermindering van de financiële armoede. De bekende armoedeval staat hierbij een succesvolle doorbreking van de spiraal in de weg.

Stelling 4: Vanwege de samenhang tussen sociale armoede en financiële armoede dient de overheid zich te beperken tot het stimuleren van participatie van uitkeringsgerechtigden en mag zij participatie niet afdwingen door middel van financiële sancties.

21.40 uur: Afsluiting en ontmoeting.BMB logo

Activiteitenoverzicht Armoedeplatform Hilversum – winter/voorjaar 2014

Wij nodigen u uit om de volgende activiteiten in uw agenda te schrijven:

-1-
Donderdag 30 januari van 13.00 tot 17.00 uur
Wij willen we u graag attenderen op het symposium ‘Boek de Toekomst’ over laaggeletterdheid, georganiseerd door de bibliotheek Hilversum in samenwerking met Stichting ABC Noord Holland.
U kunt zich aanmelden bij Sjoukje Jukkema, Bibliotheek Hilversum, s.jukkema@bibliotheekhilversum.nl, 035 – 6212942
o.v.v. uw naam, de naam van uw organisatie, email-adres en telefoonnummer

Meer info: http://www.bibliotheekhilversum.nl/agenda/112437.symposium–boek-de-toekomst.html

-2-
Dinsdag 18 februari van 19.30 tot 21.30 uur: Bibliotheek-borrel van het Armoedeplatform.
Onderwerp: “Gaten in de hulpverlening. Wat moet er veranderen met de transities.”  Meer informatie volgt.

-3-
Woensdag 23 april van ongeveer 07.30 tot 09.30 uur: Vliegveldontbijt, de jaarlijkse grote ontmoeting van armoedebestrijders in Hilversum waar we gezamenlijk de ontwikkelingen en een actueel onderwerp bespreken

Met vriendelijke groet,

Rob Beker, r.beker@planet.nl
Aernoud Olde, aernoud.olde@gmail.com
Aldrik Dijkstra, Aldrik.dijkstra@hilversum.christenunie.nl
Aafke Vreugdenhil, aafkevreugdenhil@vrea.nl

25 juni 19.30 – 21.30 uur – bibliotheekborrel; thema: schaamte in relatie tot armoede en isolement

Beste mensen,

In samenwerking met de bibliotheek organiseert het Platform Armoedebestrijding Hilversum al weer de laatste bibliotheekborrel van dit seizoen op dinsdag 25 juni van 19.30 tot 21.30 uur. De bijeenkomst is gericht op hulpverleners in en om Hilversum, maar iedereen is welkom.

THEMA: Schaamte in relatie tot armoede en isolement:
Herkennen, erkennen, verkennen en verwijzen.

Met medewerking van: Carolien Bos, vrijwilliger bij Versa. Zij zal de bijeenkomst inleiden met haar ervaringen op het gebied van schaamte.

U kunt u voorbereiden op de bijeenkomst door vast na te denken over een aantal vragen (zie bijlage). Wilt u deze invullen, uitprinten en meenemen?
Er is volop ruimte voor discussie, en mogelijkheid om nader kennis te maken met andere hulpverleners uit Hilversum en omgeving, met het oog op een samenhangende hulpverlening.

Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel gewaardeerd: aafkevreugdenhil@vrea.nl / 06-3808.8016

Waar: bibliotheek Hilversum, ’s Gravelandseweg 55, Hilversum
Wanneer: dinsdag 29 januari van 19.30 tot 21.30 uur.

Met vriendelijke groet,

Rob Beker, r.beker@planet.nl
Aernoud Olde, aernoud.olde@gmail.com
Aldrik Dijkstra, aldrik.dijkstra@hilversum.christenunie.nl
Aafke Vreugdenhil, aafkevreugdenhil@vrea.nl