Tagarchief: toekomst armoedebestrijding Hilversum armoede plannen

Peiling op het tiende vliegveldontbijt van het Armoede Platform, 20 april 2016

Wat is uw mening over de toekomst van het Armoede Platform?

Stelling: Ik vind dat het Armoede Platform kan worden opgeheven.

 • Geen van de deelnemers heeft deze mogelijkheid genoemd.

Stelling: Ik vind dat het Armoede Platform moet blijven bestaan.

 • Het is nuttig info uit te wisselen
 • Elkaar te kennen, welke initiatieven er zijn en hoe we elkaar tot en hand en een voet kunnen zijn.
 • Elkaar te stimuleren
 • Graag een lijst van netwerkpartners plus telefoonnummers
 • Helaas blijft het Armoedeplatform nog nodig
 • Schroom bij mensen om te durven vragen, daar moeten sommigen bij geholpen worden.
 • Investeer in leren budgetteren van gezinnen dmv. Maatjes
 • Vertrouwen moet je aan bouwen
 • Het diaconaal platform heeft primair een kerkelijke/diaconale oriëntatie
 • Jaarlijks een ontbijt verbindt en inspireert.
 • Het Armoedeplatform vervult ene functie om mensen bij elkaar te brengen, mensen aan elkaar te koppelen en informatie te delen. Gezien de opkomst is daar behoefte aan.
 • Armoede blijft problematisch
 • Dit overleg is zinvol
 • Het is goed om te horen wat er speelt in de maatschappij speelt en hoe we elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn.
 • Uitwisseling van kennis en ontwikkelingen op dit thema is zeer belangrijk, zeker in zo’n uitgebreid, divers gezelschap.
 • Kom nu voor het eerst, maar vindt deze vorm enorm goed
 • Als dit initiatief er niet meer is, valt ook de samenwerking, hoe gebrekkig wellicht ook, weg
 • Het zorgt voor een blijvende focus
 • De problemen bestaan nog steeds.
 • Zolang er armoede is moet je daarmee aan de slag. Armoede blijft niet altijd hetzelfde. Ook daarin zijn trends. Het is goed om dat te blijven uitwisselen.
 • Armoede sluimert, woekert, en blijft te lang verborgen. Betrokkenen durven er vaak niet voor uit te komen. Men weet vaak de weg niet naar het juiste loket.
 • Het thema is simpelweg te belangrijk en krijgt veel te weinig aandacht. Het thema toont de raakvlakken van instanties en initiatieven en draagt daarom wezenlijk bij ana meer samenwerking.

Stelling: Ik vind dat het Armoede Platform op de volgende manier verder moet gaan:

 • Kleinschalig, buurtgericht.
 • “Tijd voor Meedoen”
 • Woongelegenheid organiseren voor mensen die buiten de maatschappij vallen, die de menswaardigheid garandeert.
 • Adopteren van “zwervers” door middleclass burgers.
 • De contacten met de diverse maatschappelijke partners te stimuleren en elkaar op de hoogte te blijven houden van de ontwikkelingen op maatschappelijk gebied.
 • Uitwisselen van ervaringen, contactmogelijkheden. Zoals ditmaal: kort en krachtig. Vele vormen van verbindingen en stimulans tav creatieve oplossingen.
 • Steeds fijnmaziger en gericht op het voorkómen van armoede
 • Eén à tweemaal per jaar een bijeenkomst om iedereen weer op de hoogte te brengen van de stand van zaken.
 • Er wordt veel gedaan, maar in veel gevallen ontbreekt het aan coördinatie. Acute problemen zouden wellicht via een op te richten crisiscomité direct geholpen kunnen worden (dus meer uitwisselen en coördinatie)
 • Elkaar blijven informeren, vooral ook digitaal. En mogelijk ook meer coördineren van hetzelfde aanbod.
 • De bibliotheek wil graag blijven faciliteren war nodig, zoals in de afgelopen jaren
 • Nog meer concretiseren hoe onderlinge samenwerking tot stand kan komen.
 • Ik vind het jaarlijks ontbijt zeer nuttig en inspirerend
 • Meer themagericht
 • Minstens één maal per jaar van elkaar horen waar iedereen mee bezig is plus contacten leggen.
 • Omdat sommigen blijkbaar niets weten van elkaars bestaan, zou het mooi zijn als er één plek komt waar al deze info te vinden is.
 • Iets minder de kleine kring en iets breder in de maatschappij. Betrek de moskeeën en andere geloofsgemeenschappen meer.
 • Klankbordgroep om voortgang en effecten daarvan te initiëren en te stimuleren
 • Realiseren van een “integrale” aanpak.
 • Ik mis een goed overzicht van alle instanties die onder de definitie van het Armoedeplatform vallen
 • Alle partijen die bijeen zijn op het ontbijt moeten in hun presentaties ingaan op voorbeelden van samenwerking en niet op wat zij al doen, want dat weten we vaak wel.